Seminar Linguistik Kebangsaan (SLiK) 2017

Persatuan Linguistik Malaysia sebagaipersatuan yang terlibat secara langsungdalam melestarikan perkembangan bahasadan linguistik Melayu telah menganjurkanpelbagai aktiviti dan program kebahasaan.Antaranya ialah seminar linguistik peringkatkebangsaan atau ringkasnya SLiK. SLiK telahmula diadakan pada tahun 2015 di DewanBahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur dengantema “Pelestarian dan Perekayasaan Bahasa”.

Pada tahun 2017, Persatuan LinguistikMalaysia dengan kerjasama Dewan Bahasadan Pustaka dan Universiti KebangsaanMalaysia terus melangkah setapak lagi untukmembuka gelanggang perbincangan akademikdengan tema “Bahasa dan Akal Budi Bangsa” sebagai usaha memartabatkan bahasa danbudaya Melayu secara global sekali gusmenjadikan bahasa Melayu sebagai bahasaantarabangsa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.