Lipas Dan Katak Dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif

  • Mohd Syukri Anwar
  • Nor Hashimah Jalaluddin
Keywords: lipas, katak, peribahasa, semantik inkuisitif, rangka rujuk silang

Abstract

Bahasa Melayu kaya dengan metafora, iaitu metafora tradisional. Metafora tradisional terdiri daripada
pepatah, simpulan bahasa, peribahasa, pantun dan banyak lagi. Masyarakat Melayu membentuk metafora
daripada pemerhatian dari apa-apa yang ada di sekeliling mereka. Hasilnya, kita boleh dapati objek yang
dipilih dan makna yang diberi tersulam kemas. Namun, interpretasi yang mendalam diperlukan bagi
mencungkil makna sebenar metafora ini. Artikel ini bertujuan menginterpretasi simpulan bahasa „lipas
kudung‟ dan peribahasa „katak di bawah tempurung‟. Kajian lepas banyak meneliti flora tetapi artikel ini akan
memfokuskan kepada serangga dan amphibian. Interpretasi ini melibatkan tiga peringkat, iaitu makna harfiah,
makna kognitif dan makna inkuisitif. Konsep rangka rujuk silang akan menjelaskan makna kognitif.
Peringkat ini cuba memetakan makna abstrak dan makna konkrit peribahasa tersebut berdasarkan objek yang
dipilih. Memandangkan peribahasa ini bersifat implisit, satu lagi peringkat interpretasi adalah munasabah.
Peringkat ini dikenali sebagai lapisan inkuisitif bertujuan mencungkil falsafah di sebalik objek terpilih dan
maknanya. Dapatan kajian menunjukkan yang kedua-dua objek, lipas dan katak memerikan tingkah laku
masyarakat yang dikaji. Lipas menggambarkan pelakuan lincah, cepat dan bijak dalam bertindak. Manakala
katak memperlihatkan tingkah laku sebaliknya. Ia membawa maksud pemikiran yang sempit, pemalas dan
jahil. Kajian ini membuktikan bahawa metafora tradisional Melayu berbaloi untuk dikaji. Selain daripada
pemetaan makna abstrak dan konkrit, falsafah terbenam di sebalik metafora ini telah dibina secara bijaksana

Kata kunci: lipas; katak, peribahasa, semantik inkuisitif, rangka rujuk silang

Published
2021-11-12